Danske Invest

Euro Government Bond Index T

Morningstar Rating™ : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008810452
Dokument
Produktblad
PRIIPs KID
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

1,49092

NAV-kurs 25.01.2023

-0,04%

Avkastning 1 dag

+2,18%

Avkastning 1 månad

+3,06%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper emitterade av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Investeringsstrategin är passiv, det vill säga indexbaserad. Det betyder att fondens investeringar återspeglar fondens jämförelseindex. Som investerare kan du förvänta att avkastningen i stora drag motsvarar utvecklingen för index. På grund av fondens kostnader kommer avkastningen typiskt att vara något lägre jämfört med index. Fonden riktar sig huvudsakligen till institutionella placerare. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på sina placerade medel på lång sikt och som söker en diversifierad indexliknande placeringslösning på statsobligationsmarknaden. Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån. Placeraren måste emellertid godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål. 

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Euro Government Bond Index T
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 81,63
Efter 3 årEUR 82,47
Efter 5 årEUR 88,69
Efter 7 årEUR 91,27
Efter 10 årEUR 106,70
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Frank Emil Jensen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.11.2022

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro Government Bond Index T

Fondinnehav per 30.11.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25.04.2026 000000000000001.361,36% Obligationer EUR Frankrike FR0010916924
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 000000000000001.321,32% Obligationer EUR Tyskland DE0001102564
BUONI POLIENNALI DEL TES 6% 01.05.2031 000000000000001.271,27% Obligationer EUR Italien IT0001444378
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 25.10.2032 000000000000001.231,23% Obligationer EUR Frankrike FR0000187635
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.03.2024 000000000000001.181,18% Obligationer EUR Frankrike FR0013344751
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 01.03.2026 000000000000001.141,14% Obligationer EUR Italien IT0004644735
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25.05.2030 000000000000001.121,12% Obligationer EUR Frankrike FR0011883966
FRANCE (GOVT OF) 4.5% 25.04.2041 000000000000001.101,10% Obligationer EUR Frankrike FR0010773192
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2026 000000000000001.061,06% Obligationer EUR Frankrike FR0013131877
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2024 000000000000001.051,05% Obligationer EUR Frankrike FR0014001N46
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro Government Bond Index T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810452
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 250 000 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 30.03.2006
  Bloomberg MANEGBI FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av DI Euro Government Bond Index
  Övriga klasser Euro Government Bond Index Fund W D
  Euro Government Bond Index Fund W G
  Euro Government Bond Index T
  Euro Government Bond Index W A
  Euro Government Bond Index W K
  Euro Government Bond Index W T
 • Profil

  Profil

  Profil Indexbaserad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index Merrill Lynch EMU Direct Government-index (Source Merrill Lynch, used with permission)
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 25.01.2023 374,22
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 25.01.2023 29,73
  NAV-kurs EUR per 25.01.2023 1,49092
  Duration per 30.12.2022 7,00
  Förräntningstakt per 30.12.2022 3,27
 • Risk nyckeltal per 30.12.2022

  Risk nyckeltal per 30.12.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -18,37 -6,22 -2,37 -1,30 0,65
  Sharpe Ratio -0,90 -0,35 -0,19 0,16
  Volatilitet 6,90 6,00 5,50 5,22
  Tracking Error 0,11 0,09 0,10 0,12
  Information Ratio -1,59 -1,88 -2,05 -1,67
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.