Användarvillkor

Danske Bank Abp (nedan ”banken”) äger och upprätthåller tjänsten Danskeinvest.fi. Med banken avses i dessa villkor också Danske Bank A/S och de finska dotterbolag som hör till samma koncern, såsom Danske Invest Fondbolag Ab. Ovan nämnda bolags officiella individualiserings- och kontaktuppgifter finns att få på bankens webbplats.

Allmänna villkor och Integritetspolicy: Ytterligare upplysningar om Allmänna villkor och Integritetspolicy på bankens webbsidor

Genom att använda Danskeinvest.fi-tjänsten förbinder sig kunden att följa dessa villkor för Danskeinvest.fi-tjänsten. Om kunden inte godkänner dessa villkor och de allmänna villkoren för bankens webbsidor, ska kunden inte använda danskeinvest.fi-tjänsten. På danskeinvest.fi-tjänsten tillämpas utöver dessa villkor i tillämpliga delar de allmänna villkoren för bankens webbsidor. Om dessa villkor för Danskeinvest.fi-tjänsten och de allmänna villkoren för bankens webbsidor är inbördes motstridiga, tillämpas i första hand dessa villkor för danskeinvest.fi-tjänsten.

De placeringsfonder som presenteras i Danskeinvest.fi-tjänsten är placeringsfonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab och Danske Invest Management A/S. Danske Invest Fondbolag Ab:s registrerade hemort är Helsingfors och adress Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK, FO-nummer 0671602-6. Danske Invest Management A/S:s registrerade hemort är Danmark och adress Bernstorffsgade 40, 1577 København V. FO-nummer 12522576.

I Danskeinvest.fi-tjänsten kan man inte företa bindande rättshandlingar med banken och den information som presenteras i Danskeinvest.fi-tjänsten utgör inte en bindande offert för den part som lämnat informationen, såvida inte annat uttryckligen anges.

De uppgifter som presenteras i Danskeinvest.fi-tjänsten kan inte betraktas som en rekommendation eller placeringsrådgivning av någon som helst part och inte heller som en uppmaning att teckna eller lösa in fondandelar. Danskeinvest.fi-tjänsten riktar sig inte till ett sådant jurisdiktionsområde, där bankens produkter eller tjänster (enligt lagstiftningen inom ifrågavarande jurisdiktionsområde) inte får bjudas ut. I fråga om enskilda placeringsfonder är Danskeinvest.fi -tjänsten endast avsedd för sådana jurisdiktionsområden där Danske Invest Fondbolag Ab har rätt att marknadsföra den aktuella fonden.

Även om banken strävar efter att de uppgifter som presenteras i Danskeinvest.fi -tjänsten är tillförlitliga, garanterar banken inte fullständigheten, riktigheten eller tillgängligheten i fråga om de uppgifter som ingår i Danskeinvest.fi-tjänsten och ansvarar inte heller för eventuella fel eller brister i uppgifterna i Danskeinvest.fi-tjänsten. Danske Invest Fondbolag Ab ansvarar emellertid för innehållet i fondernas stadgar och de förenklade fondprospekten i Danskeinvest.fi-tjänsten. Placeringsfondens historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Placeringens värde kan stiga eller sjunka och således kan placerarna förlora medel som de placerat i placeringsfonden. Banken svarar inte för någon som helst form av direkt eller indirekt skada som orsakas av användningen av information som ingår i Danskeinvest.fi-tjänsten, även om banken skulle ha haft kännedom om ett fel i tjänsten.

De placeringsfonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab och Danske Invest Management A/S är inte avsedda för personer som är bosatta i Förenta staterna eller för sammanslutningar som är verksamma i Förenta staterna.

This material constitutes neither an offer to provide nor a solicitation of any offer to purchase or sell mutual funds or any other products or services of Danske Invest Fund Management Ltd. Mutual funds, products and services of Danske Invest Fund Management Ltd are not intended for United States residents or residents in other countries who are temporarily present in the United States, or any corporation, partnership or other entity organized or existing under the laws of the United States or of any state, territory, or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. The above-mentioned United States residents and entities may not purchase any mutual funds or any other products or services of Danske Invest Fund Management Ltd.

Danske Bank Abp Registrerad hemort och adress Helsingfors Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK, FO-nummer 1730744-7.

Danske Invest Management A/S registrerade hemort är Danmark och adress Bernstorffsgade 40, 1577 København V. FO-nummer 12522576.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.