Danske Invest

Teknologi Index T

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008803143
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

1,78841

NAV-kurs 23.07.2024

+0,04%

Avkastning 1 dag

-1,04%

Avkastning 1 månad

+26,75%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och huvudsakligen emitterade av nordamerikanska teknologibolag. Teknologibolag är exempelvis bolag med verksamhet inom telekommunikations-, informationsteknik-, bioteknik-, elektronik- och kommunikationsteknologibranschen. Fondens placeringsstrategi är passiv, dvs. placeringsfördelningen strävar efter att följa jämförelseindexets vikter i ifrågavarande bolag. Fonden kan vid sidan av direkta aktieplaceringar använda derivatinstrument för att uppnå aktiemarknadsrisken enligt jämförelseindexet. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Investeringsstrategin är passiv, det vill säga indexbaserad. Det betyder att fondens investeringar återspeglar fondens jämförelseindex. Som investerare kan du förvänta att avkastningen i stora drag motsvarar utvecklingen för index. På grund av fondens kostnader kommer avkastningen typiskt att vara något lägre jämfört med index. Fonden lämpar sig för placerare, som önskar placera diversifierat i aktier i teknologibolag och som eftersträvar en hög avkastning, men också godkänner kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Teknologi Index T
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Ändringar i placeringsinriktning medför att den av fonden noterade avkastningen fram till 4.4.2018 har uppnåtts under förutsättningar som inte längre är rådande.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 144,08
Efter 3 årEUR 154,14
Efter 5 årEUR 278,41
Efter 7 årEUR 435,50
Efter 10 årEUR 721,58
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Team managed

BlackRock Investment Management är världens största kapitalförvaltare, med kontor i över 30 länder och mer än 10 000 miljarder dollar i förvaltat kapital. BlackRock är en ledande leverantör av investerings-, rådgivnings- och riskhanteringslösningar med ett starkt fokus på teknisk utveckling.

BlackRocks kompetens kommer till uttryck i företagets indexerade investeringslösningar. De har en lång historik av att leverera skalbara och tillförlitliga speglingar av många olika finansiella index och tillgångsklasser.

Investeringsfördelning per 31.05.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Teknologi Index T

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
NVIDIA Corp. 000000000000008.308,30% Aktier USD USA US67066G1040
Apple Inc. 000000000000008.128,12% Aktier USD USA US0378331005
Meta Platforms Inc. A 000000000000007.087,08% Aktier USD USA US30303M1027
Microsoft Corp. 000000000000006.406,40% Aktier USD USA US5949181045
Alphabet Inc. A 000000000000005.665,66% Aktier USD USA US02079K3059
Broadcom Inc. 000000000000004.484,48% Aktier USD USA US11135F1012
Alphabet Inc. C 000000000000004.184,18% Aktier USD USA US02079K1079
Advanced Micro Devices Inc. 000000000000002.472,47% Aktier USD USA US0079031078
QUALCOMM Inc. 000000000000002.172,17% Aktier USD USA US7475251036
Salesforce Inc. 000000000000002.052,05% Aktier USD USA US79466L3024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Teknologi Index T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008803143
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 31.12.1998
  Bloomberg MANGTEK FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av Danske Invest Teknologia Indeksi
  Övriga klasser Technology Index Fund D
  Technology Index Fund W G
  Teknologi Index A
  Teknologi Index W T
  Teknologia Indeksi T
  Teknologia Indeksi W K
 • Profil

  Profil

  Profil Indexbaserad
  Typ Aktie
  Investeringsområde Global
  Jmf-index S&P North America Technology Sector Index including net dividends
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 23.07.2024 343,80
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 23.07.2024 293,81
  NAV-kurs EUR per 23.07.2024 1,78841
 • Risk nyckeltal per 28.06.2024

  Risk nyckeltal per 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 44,08 15,52 22,73 23,39 21,85
  Sharpe Ratio 0,57 0,95 1,02 1,04
  Volatilitet 22,14 20,62 20,10 18,75
  Tracking Error 0,95 2,22 2,68 3,00
  Information Ratio -1,04 -0,37 -0,03 -0,33
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.