Danske Invest

Emerging Markets Sustainable Future T

Morningstar Rating : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: FI0008809421
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

1,96476

NAV-kurs 23.07.2024

-0,64%

Avkastning 1 dag

+0,33%

Avkastning 1 månad

+2,85%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med fondens placeringsverksamhet är att genom aktiv kapitalförvaltning på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen och bidra till ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) genom att diversifiera tillgångarna i överensstämmelse med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel. Minst två tredjedelar av tillgångarna placeras i värdepapper, vars emittent har sin hemort på tillväxtmarknaderna eller för vars del en betydande andel av emittentens affärsverksamhet hänför sig till tillväxtmarknaderna. Med tillväxtmarknaderna avses länder som i enlighet med MSCI:s klassificering inte är utvecklade länder. Fonden fokuserar på företag, vars ekonomiska verksamhet är förenlig med FN:s mål för hållbar utveckling, såsom verksamhet som hänför sig till förnybar energi, främjande av ekonomisk delaktighet, hälsovård och innovationer. Fonden har klassificerats som en artikel 9-fond enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) och har ett hållbarhetsrelaterat placeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Placeraren kan teckna och lösa in fondandelar de bankdagar, då bankerna är öppna i Finland.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Emerging Markets Sustainable Future T
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,86
Efter 3 årEUR 83,29
Efter 5 årEUR 103,42
Efter 7 årEUR 109,79
Efter 10 årEUR 141,71
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Basak Yavuz & Hiren Dasani

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 31.05.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Emerging Markets Sustainable Future T

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000009.739,73% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics Co. Ltd. 000000000000008.238,23% Aktier KRW Sydkorea KR7005930003
HDFC Bank Ltd. 000000000000003.643,64% Aktier INR Indien INE040A01034
AIA Group Ltd. 000000000000002.912,91% Aktier HKD Hong Kong HK0000069689
Li Auto Inc. A 000000000000002.402,40% Aktier HKD Hong Kong KYG5479M1050
China Feihe Ltd. 000000000000002.362,36% Aktier HKD Hong Kong KYG2121Q1055
Mphasis Ltd. 000000000000002.012,01% Aktier INR Indien INE356A01018
MediaTek Inc. 000000000000001.871,87% Aktier TWD Taiwan TW0002454006
Saudi Telecom Co. 000000000000001.861,86% Aktier SAR Saudi Arabia SA0007879543
MercadoLibre Inc. 000000000000001.781,78% Aktier USD USA US58733R1023
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Emerging Markets Sustainable Future T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008809421
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 27.09.2005
  Bloomberg SKEOSMK FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite
  Övriga klasser Emerging Markets Sustainable Future A
  Emerging Markets Sustainable Future Fund D
  Emerging Markets Sustainable Future Fund W D
  Emerging Markets Sustainable Future Fund W G
  Emerging Markets Sustainable Future W A
  Emerging Markets Sustainable Future W T
  Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite T
  Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W K
  Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W T
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktie
  Investeringsområde Tillväxtmarknader
  Jmf-index MSCI Emerging Markets TR Net-index
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 23.07.2024 108,02
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 23.07.2024 99,35
  NAV-kurs EUR per 23.07.2024 1,96476
 • Risk nyckeltal per 28.06.2024

  Risk nyckeltal per 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,86 -5,91 0,67 1,34 3,55
  Sharpe Ratio -0,59 -0,02 0,05 0,21
  Volatilitet 13,56 15,21 14,89 14,89
  Tracking Error 5,40 5,28 4,91 4,54
  Information Ratio -0,81 -0,68 -0,62 -0,37
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.