Danske Invest

2040 A

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008808035
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

1,66570

NAV-kurs 12.07.2024

-0,31%

Avkastning 1 dag

+2,10%

Avkastning 1 månad

+12,94%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att genom aktiv kapitalförvaltning uppnå bästa möjliga avkastning på medlen fram till utgången av år 2040, varefter man strävar efter att trygga fondens medlen genom att placera tillgångarna i räntebaserade instrument.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i andelar i finländska och utländska fonder, som placerar på den internationella aktie- och räntemarknaden. Medlen kan placeras direkt i räntor, aktier och derivat. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Huvudvikten i placeringarna ligger till en början på aktiebaserade instrument, men efter år 2030 sänks deras vikt och vikten för räntebaserade instrument höjs gradvis. Efter år 2040 placeras tillgångarna endast på räntemarknaden. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som har en lång placeringshorisont och eftersträvar en hög avkastning på sin placering, men som ändå godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att värdet kan sjunka. Fonden lämpar sig för pensionssparande eller annat målinriktat sparande, där det målsatta året är kring 2040. Rekommendation: Den rekommenderade placeringstiden är fram till år 2040, dock över fem år. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 117,78
Efter 3 årEUR 114,31
Efter 5 årEUR 149,38
Efter 7 årEUR 154,28
Efter 10 årEUR 200,92
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Danske Bank Asset Management

Titel: Solution Team
Bakgrund: N/A

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.05.2024Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
2040 A

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000019.7019,70% Aktier EUR Danmark DK0060518397
Danske Invest Select Global Equity Solution, klass SEK W 000000000000019.3919,39% Fonder SEK Danmark DK0060507788
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I 000000000000017.0917,09% Fonder EUR Danmark LU0249703298
Danske Invest USA Indeksi W K 000000000000010.6410,64% Fonder EUR Finland FI4000282520
Danske Invest Suomi Osake IW K 000000000000009.129,12% Fonder EUR Finland FI4000390984
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class WI-eur 000000000000007.077,07% Fonder EUR Danmark LU1678996684
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000006.226,22% Fonder EUR Danmark DK0060610368
Danske Invest Eurooppa Osake W K 000000000000002.272,27% Fonder EUR Finland FI4000282298
Danske Invest Select USA Mid Cap, osuuslaji EUR W 000000000000002.162,16% Fonder EUR Danmark DK0061149978
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K 000000000000001.951,95% Fonder EUR Finland FI4000282603
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
2040 A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  16.04.2024 - Normal EUR 0,0613
  28.03.2023 - Normal EUR 0,05556
  05.04.2022 - Normal EUR 0,0695
  13.04.2021 - Normal EUR 0,05913
  15.04.2020 - Normal EUR 0,05925
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008808035
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 11.11.2004
  Bloomberg SAMTAVT FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av Danske Invest Tavoite 2040
  Övriga klasser 2040 Fund G
  2040 T
  Tavoite 2040 K
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Nyckelfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 12.07.2024 142,85
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 12.07.2024 0,05
  NAV-kurs EUR per 12.07.2024 1,66570
 • Risk nyckeltal per 28.06.2024

  Risk nyckeltal per 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 17,78 4,56 8,36 6,39 7,23
  Sharpe Ratio 0,21 0,48 0,41 0,49
  Volatilitet 12,44 14,69 13,79 13,39
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.