Danske Invest

Kompass 25 A

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008803317
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

0,86343

NAV-kurs 12.07.2024

+0,10%

Avkastning 1 dag

+1,35%

Avkastning 1 månad

+4,33%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar

Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen i finländska och utländska fonder, som placerar sina medel på den internationella aktie- eller räntemarknaden. Medlen kan placeras direkt i räntor, aktier och derivat. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. De aktiebaserade placeringarnas andel av tillgångarna kan variera mellan 0 och 50 % och de räntebaserade placeringarnas andel mellan 50 och 100 %. Fonden kan därtill inom de ramar som fastställs i stadgarna placera 0-15 % i alternativa tillgångsslag. I genomsnitt utgör de aktiebaserade placeringarnas andel 25 %, de räntebaserade placeringarnas andel 70 % och de alternativa tillgångsslagens andel 5 %. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en högre avkastning än vad ränteplacering ger, värdesätter en lägre risk jämfört med aktieplacering, godkänner fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka samt önskar diversifiera sina tillgångar effektivt på olika aktie- och räntemarknader. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Kompass 25 A
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 108,52
Efter 3 årEUR 98,18
Efter 5 årEUR 110,60
Efter 7 årEUR 115,38
Efter 10 årEUR 132,34
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Danske Bank Asset Management

Titel: Solution Team
Bakgrund: N/A

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.05.2024Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Kompass 25 A

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000012.9912,99% Aktier EUR Danmark DK0060518397
Danske Invest Euro Yrityslaina W K 000000000000010.6710,67% Fonder EUR Finland FI4000282181
Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p 000000000000009.499,49% Fonder EUR Danmark LU2480954077
Danske Invest Euro Government Bond Index W K 000000000000009.409,40% Fonder EUR Finland FI4000282231
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR INC (DE) 000000000000008.648,64% Obligationer EUR Tyskland IE00B4WXJJ64
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h 000000000000005.825,82% Fonder EUR Danmark DK0060500429
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I 000000000000005.375,37% Fonder EUR Danmark LU1399305330
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h 000000000000005.215,21% Fonder EUR Danmark DK0060549863
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h 000000000000004.564,56% Fonder EUR Danmark DK0060549947
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p 000000000000004.064,06% Fonder EUR Danmark LU2401888131
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Kompass 25 A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  16.04.2024 - Normal EUR 0,03
  28.03.2023 - Normal EUR 0,02842
  05.04.2022 - Normal EUR 0,03449
  13.04.2021 - Normal EUR 0,03386
  15.04.2020 - Normal EUR 0,03375
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008803317
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 08.05.2000
  Bloomberg SAMK25T FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av Danske Invest Kompassi 25
  Övriga klasser Compass 25 Fund G
  Compass 25 Fund W G
  Kompass 25 T
  Kompass 25 W T
  Kompassi 25 K
  Kompassi 25 W K
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Nyckelfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Mer information i fondprospektet.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 12.07.2024 1.411,06
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 12.07.2024 3,13
  NAV-kurs EUR per 12.07.2024 0,86343
 • Risk nyckeltal per 28.06.2024

  Risk nyckeltal per 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 8,52 -0,61 2,04 2,07 2,84
  Sharpe Ratio -0,37 0,14 0,21 0,37
  Volatilitet 7,02 7,76 6,99 6,62
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.