Danske Invest

Euro High Yield A

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008810171
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

1,00974

NAV-kurs 24.07.2024

+0,07%

Avkastning 1 dag

+0,90%

Avkastning 1 månad

+2,10%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen investeras diversifierat huvudsakligen i obligationslån i euro som är emitterade av europeiska bolag och vars kreditvärdering är högst Moody's Ba1, S&P BB+ eller Fitch BB+. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i investeringsobjekten kan vara högst 10. Fondens klassificerade investeringsobjekt ska ha en genomsnittlig kreditvärdering motsvarande minst Moody's B3, S&P B- eller Fitch B-. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens investeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det kan allmänt förväntas att fondens investeringar avviker betydligt från jämförelseindexet, till exempel avseende emittent, kreditbetyg, land eller duration. Fondens värdeutveckling kan därför avvika från jämförelseindexet. Fonden lämpar sig för investerare, som eftersträvar en klart högre avkastning än vid traditionell investering i obligationslån och som godkänner även kraftiga fluktuationer i investeringens värde och att investeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad investeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Euro High Yield A
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 106,99
Efter 3 årEUR 94,84
Efter 5 årEUR 100,72
Efter 7 årEUR 103,44
Efter 10 årEUR 116,76
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Sjors Haverkamp

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: CFA
Antal års erfarenhet: 36

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 31.05.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro High Yield A

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 000000000000002.252,25% Obligationer EUR Spanien XS2286011528
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14.03.2082 000000000000001.681,68% Obligationer EUR Portugal PTEDPXOM0021
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP 000000000000001.561,56% Obligationer EUR Luxemburg XS1716945586
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 000000000000001.521,52% Obligationer EUR Italien XS2403514479
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 25.04.2034 000000000000001.301,30% Obligationer EUR Grekland XS2752471206
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 000000000000001.281,28% Obligationer EUR USA XS2332250708
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 000000000000001.261,26% Obligationer EUR Irland XS2036387525
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Holland XS2582389156
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 000000000000001.211,21% Obligationer EUR Spanien XS2240463674
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 000000000000001.201,20% Obligationer EUR Holland XS2401175927
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro High Yield A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  16.04.2024 - Normal EUR 0,03059
  28.03.2023 - Normal EUR 0,02932
  05.04.2022 - Normal EUR 0,04079
  13.04.2021 - Normal EUR 0,04109
  15.04.2020 - Normal EUR 0,04253
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810171
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 08.12.2005
  Bloomberg MANEHYD FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av Danske Invest Euro High Yield
  Övriga klasser Euro High Yield Fund G
  Euro High Yield Fund W D
  Euro High Yield Fund W G
  Euro High Yield K
  Euro High Yield T
  Euro High Yield W A
  Euro High Yield W K
  Euro High Yield W T
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index Bloomberg Euro High Yield 3% Issuer Capped -index
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 24.07.2024 140,00
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 24.07.2024 0,03
  NAV-kurs EUR per 24.07.2024 1,00974
  Duration per 28.06.2024 2,91
  Förräntningstakt per 28.06.2024 6,49
 • Risk nyckeltal per 28.06.2024

  Risk nyckeltal per 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 6,99 -1,75 0,14 0,48 1,56
  Sharpe Ratio -0,51 -0,08 -0,01 0,15
  Volatilitet 7,36 10,12 8,82 7,84
  Tracking Error 1,36 1,85 1,62 1,43
  Information Ratio -2,12 -1,04 -1,13 -1,01
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.