Danske Invest

Samfundsränta Plus A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008810379
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

0,97712

NAV-kurs 15.01.2021

+0,01%

Avkastning 1 dag

+0,10%

Avkastning 1 månad

+0,04%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att uppnå på de placerade medlen bättre värdeökning än på penningmarknaden genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i korta ränteinstrument i euro, såsom masslån med rörlig och fast ränta, företagscertifikat eller övriga ränteprodukter. Emittenter kan vara banker och företag samt stater, kommuner och andra offentliga samfund. Fondens modifierade duration, dvs. ränterisk, kan vara högst 2. Värdepapper och penningmarknadsinstrument av andra än nordiska värdepappersemittenter eller emittenter som noteras i Finland ska ha en kreditvärdering motsvarande minst Moody's Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark. Fonden riktar sig till institutionella placerare, t.ex. för företagens kassahantering. Fondens risker är under normala förhållanden högre än i en penningmarknadsfond och fondens värde kan också sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder i kategorin "Integrated" är att de förvaltas aktivt av ett team av fondförvaltare som på ett systematiskt sätt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

Samfundsränta Plus A
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro Sustainable High Yield ADanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,34
Efter 3 årEUR 100,96
Efter 5 årEUR 103,15
Efter 7 årEUR 106,63
Efter 10 årEUR 118,20
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Riitta Louhento

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: BBA
Antal års erfarenhet: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.11.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Samfundsränta Plus A

Fondinnehav per 30.11.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000005.025,02% Obligationer EUR Sverige XS1072796870
2,5 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFF 26.05-14/2026 000000000000003.323,32% Obligationer EUR Holland XS1069772082
KBCBB 1 7/8 03/11/27 000000000000003.083,08% Obligationer EUR Belgien BE0002485606
NORDEA BANK AB FRN 07/09-2016/2026 000000000000002.632,63% Obligationer EUR Finland XS1486520403
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000002.552,55% Obligationer EUR Danmark XS1068866950
DNB Bank ASA 17/27 ADJ C SUB 000000000000002.492,49% Obligationer EUR Norge XS1571331955
ING BANK NV FRN 25/2-2014/2026 000000000000002.312,31% Obligationer EUR Holland XS1037382535
2,625 TEOLLISUUDEN VOI 13/01-2016/2023 000000000000002.082,08% Obligationer EUR Finland XS1514470316
2,5 TVO EMTN 17/3-2014/2021 000000000000002.032,03% Obligationer EUR Finland XS1043513529
SOCGEN 2 1/2 09/16/26 000000000000001.901,90% Obligationer EUR Frankrike XS1110558407
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Samfundsränta Plus A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  15.04.2020 - Normal EUR 0,01483
  26.03.2019 - Normal EUR 0,01494
  05.04.2018 - Normal EUR 0,01519
  04.04.2017 - Normal EUR 0,01533
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810379
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 100 000 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 21.02.2006
  Bloomberg SAMILPD FH
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Kort ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index 12 mån Euribor-index
  Rekommenderad placeringshorisont 1 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.12.2020 417,14
  NAV-kurs EUR per 15.01.2021 0,97712
  Duration per 30.12.2020 0,82
  Förräntningstakt per 30.12.2020 0,65
 • Risk nyckeltal per 31.12.2020

  Risk nyckeltal per 31.12.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,34 0,32 0,62 0,92 1,69
  Sharpe Ratio 0,35 0,62 0,84 1,04
  Volatilitet 2,03 1,60 1,38 1,64
  Tracking Error 1,93 1,52 1,30 1,55
  Information Ratio 0,23 0,45 0,61 0,73
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.