Danske Invest

Euro Government Bond Index T

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008810452
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

1,83472

NAV-kurs 29.10.2020

+0,25%

Avkastning 1 dag

+0,79%

Avkastning 1 månad

+4,59%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper emitterade av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Investeringsstrategin är passiv, det vill säga indexbaserad. Det betyder att fondens investeringar återspeglar fondens index. Investeringar som inte ingår i benchmark kan förekomma. Som investerare kan du förvänta att avkastningen i stora drag motsvarar utvecklingen för index. På grund av fondens kostnader kommer avkastningen typiskt att vara något lägre jämfört med index. Fonden riktar sig huvudsakligen till institutionella placerare. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på sina placerade medel på lång sikt och som söker en diversifierad indexliknande placeringslösning på statsobligationsmarknaden. Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån. Placeraren måste emellertid godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

Avkastning

Euro Government Bond Index T
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,53
Efter 3 årEUR 111,92
Efter 5 årEUR 114,97
Efter 7 årEUR 132,94
Efter 10 årEUR 147,37
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Christian Østerbye Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Antal års erfarenhet: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro Government Bond Index T

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1,50 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/5-2013/2023 000000000000002.242,24% Obligationer EUR Tyskland DE0001102317
4,75 BOUNI POLIENNALI DEL TESORO 1/9-2013/2028 000000000000001.921,92% Obligationer EUR Italien IT0004889033
4,25 FRANCE (OAT) 25/10-2006/2023 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Frankrike FR0010466938
0,5 FRENCH REP 25/5-2015/2025 000000000000001.691,69% Obligationer EUR Frankrike FR0012517027
4,75 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-1998/2028 000000000000001.661,66% Obligationer EUR Tyskland DE0001135085
0 FRANCE O.A.T. 25/03-2018/2024 000000000000001.641,64% Obligationer EUR Frankrike FR0013344751
0 DEUTSCHLAND REP 15/02-2020/2030 000000000000001.631,63% Obligationer EUR Tyskland DE0001102499
0 DEUTSCHLAND REP 15/08-2016/2026 000000000000001.551,55% Obligationer EUR Tyskland DE0001102408
2,25 FRANCE (OAT) 25/20-2012/2022 000000000000001.531,53% Obligationer EUR Frankrike FR0011337880
3,50 FRANCE (OAT) 25/4-2010/2026 000000000000001.491,49% Obligationer EUR Frankrike FR0010916924
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro Government Bond Index T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810452
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 250 000 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 30.03.2006
  Bloomberg MANEGBI FH
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Indexbaserad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index Merrill Lynch EMU Direct Government-index (Source Merrill Lynch, used with permission)
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.09.2020 572,33
  NAV-kurs EUR per 29.10.2020 1,83472
  Duration per 30.09.2020 8,61
  Förräntningstakt per 30.09.2020 0,17
 • Risk nyckeltal per 30.09.2020

  Risk nyckeltal per 30.09.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,53 3,82 2,83 4,15 3,95
  Sharpe Ratio 1,06 0,80 1,06 0,90
  Volatilitet 3,91 3,93 4,06 4,26
  Tracking Error 0,06 0,08 0,11 0,35
  Information Ratio -2,77 -2,53 -1,62 -0,64
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.