Danske Invest

Neutral A

Morningstar Rating™ : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008804117
Dokument
Produktblad
PRIIPs KID
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

16,94469

NAV-kurs 03.02.2023

+0,37%

Avkastning 1 dag

+2,21%

Avkastning 1 månad

+2,57%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar en stabil värdeökning, som på lång sikt överstiger avkastningen på penningmarknaden och i alla marknadslägen är positiv under granskningsperioden på cirka ett år.

Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen på den internationella räntemarknaden. På detta sätt kan man optimera placeringarnas allokering på olika ränteinstrument, såsom penningmarknadsplaceringar, företags- och statsobligationer, banklån samt konverteringslån och enskilda instrument, vid vars val marknadsvärderingen och förhållandet mellan risk och avkastning betonas. Placeringarnas kreditvärdering har inte begränsats. Fonden kan utnyttja också valutamarknaden vid strävan efter avkastning. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken kan variera mellan -5 och +5. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom räntor, återinvesteras.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en måttlig avkastning i alla marknadslägen, men som också godkänner att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Fondens basvaluta är euro.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål. 

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 92,34
Efter 3 årEUR 92,40
Efter 5 årEUR 94,97
Efter 7 årEUR 103,54
Efter 10 årEUR 109,61
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Andreas Dankel & Teemu Liikanen

Titel: Chief Portfolio Manager/Head of Fixed Income Finland
Bakgrund: M.Sc./KTM, CEFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.12.2022


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Neutral A

Fondinnehav per 30.12.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
IF SKADEFOERSAEKRING FRN PERP 000000000000002.662,66% Obligationer SEK Sverige XS1797106173
ELLEVIO AB 2.875% 12.02.2025 000000000000002.322,32% Obligationer SEK Sverige XS1768718576
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 000000000000002.142,14% Obligationer EUR Finland XS2463934864
TIETO OYJ 1.375% 12.09.2024 000000000000001.891,89% Obligationer EUR Finland FI4000348982
SSAB AB FRN 16.06.2026 000000000000001.791,79% Obligationer SEK Sverige XS2353270239
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C 000000000000001.771,77% Obligationer EUR Norge NO0010931181
YIT OYJ 3.25% 15.01.2026 000000000000001.761,76% Obligationer EUR Finland FI4000496302
NOKIA OYJ 4.375% 12.06.2027 000000000000001.761,76% Obligationer USD Finland US654902AE56
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 000000000000001.711,71% Obligationer EUR Finland FI4000410915
VATTENFALL AB FRN 26.05.2083 000000000000001.671,67% Obligationer SEK Sverige XS2342252603
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Neutral A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  05.04.2022 - Normal EUR 0,56828
  13.04.2021 - Normal EUR 0,57751
  15.04.2020 - Normal EUR 0,59797
  26.03.2019 - Normal EUR 0,58454
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008804117
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 15.10.1998
  Bloomberg MANNEUT FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 03.02.2023 157,61
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 03.02.2023 0,41
  NAV-kurs EUR per 03.02.2023 16,94469
  Duration per 31.01.2023 2,57
  Förräntningstakt per 31.01.2023 5,72
 • Risk nyckeltal per 31.01.2023

  Risk nyckeltal per 31.01.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -7,66 -2,60 -1,03 0,50 0,92
  Sharpe Ratio -0,30 -0,12 0,13 0,21
  Volatilitet 8,39 6,63 5,72 4,98
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.