Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer Plus A

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008804117
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

17,26527

NAV-kurs 12.07.2024

+0,17%

Avkastning 1 dag

+0,83%

Avkastning 1 månad

+3,56%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Tillgångarna placeras huvudsakligen i obligationslån emitterade av företag som har sin hemort i Norden eller vars verksamhet i huvudsak är belägen i Norden. Durationen som beskriver fondens ränterisk kan vara högst 5 år. Högst hälften av fondens tillgångar kan vara placerade i s.k. high yield-obligationslån med sämre kreditbetyg. Fonden kan också utnyttja valutamarknaden för att uppnå avkastning. Fondens oskyddade valutarisk kan utgöra högst 20 % av fondens värde. Fonden har klassificerats enligt artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) och den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning med hjälp av gallring, uteslutning, investeringsanalys och beslutsfattande samt aktivt ägarskap. Fonden iakttar Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom räntor, återinvesteras.

Fondens placeringar kan allmänt förväntas avvika betydligt från jämförelseindexet exempelvis i fråga om emittent, kreditbetyg, land eller duration. Därför kan fondens värdeutveckling avvika från jämförelseindexet. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar en högre avkastning än vid traditionell placering i obligationer, men som inte önskar investera sina tillgångar på aktiemarknaden på grund av den högre risken. Investeraren bör emellertid godkänna att fonden också kan sjunka i värde. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Fondens basvaluta är euro.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Nordiska Företagsobligationer Plus A
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 109,17
Efter 3 årEUR 99,17
Efter 5 årEUR 102,75
Efter 7 årEUR 105,24
Efter 10 årEUR 112,29
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Teemu Liikanen

Titel: Head of Fixed Income Finland
Bakgrund: KTM, CEFA
Antal års erfarenhet: 28

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.05.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Nordiska Företagsobligationer Plus A

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
ELLEVIO AB 2.875% 12.02.2025 000000000000001.961,96% Obligationer SEK Sverige XS1768718576
SWEDBANK AB PERP 000000000000001.551,55% Obligationer USD Sverige XS2046625765
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22.02.2030 000000000000001.521,52% Obligationer EUR Holland XS2301127119
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID 000000000000001.501,50% Obligationer USD Norge XS2075280995
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 000000000000001.411,41% Obligationer EUR Danmark DK0030537840
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000001.401,40% Obligationer EUR Danmark XS2675722750
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 000000000000001.341,34% Obligationer EUR Danmark XS2832954270
BALDER FINLAND OYJ 1% 20.01.2029 000000000000001.311,31% Obligationer EUR Finland XS2288925568
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB 000000000000001.311,31% Obligationer EUR Norge XS2325328313
ALM BRAND A/S FRN 14.10.2031 000000000000001.271,27% Obligationer DKK Danmark DK0030487806
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Nordiska Företagsobligationer Plus A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  16.04.2024 - Normal EUR 0,51533
  28.03.2023 - Normal EUR 0,49563
  05.04.2022 - Normal EUR 0,56828
  13.04.2021 - Normal EUR 0,57751
  15.04.2020 - Normal EUR 0,59797
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008804117
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 15.10.1998
  Bloomberg MANNEUT FH
  Marknadsföringstillstånd Finland
  Klass av Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
  Övriga klasser Nordic Corporate Bond Plus Fund G
  Nordic Corporate Bond Plus Fund W D
  Nordic Corporate Bond Plus Fund W G
  Nordiska Företagsobligationer Plus T
  Nordiska Företagsobligationer Plus W A
  Nordiska Företagsobligationer Plus W T
  Pohjoisen Yrityslainat Plus K
  Pohjoisen Yrityslainat Plus W K
  Pohjoisen Yrityslainat Plus W T
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Norden
  Jmf-index Bloomberg Corporate Scandi All Grades Index 5 pct. issuer capped EUR hedged
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 12.07.2024 164,22
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 12.07.2024 11,66
  NAV-kurs EUR per 12.07.2024 17,26527
  Duration per 28.06.2024 2,94
  Förräntningstakt per 28.06.2024 5,07
 • Risk nyckeltal per 28.06.2024

  Risk nyckeltal per 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 9,17 -0,28 0,54 0,73 1,17
  Sharpe Ratio -0,50 -0,06 0,03 0,16
  Volatilitet 4,59 6,74 5,78 5,03
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.