Del

Fusion av Danske Invest -fonder

Fusionerna och stadgeändringarna som fastställts av Finansinspektionen 15.8.2019 träder i kraft 21.11.2019. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida.

Danske Invest Fondbolag Ab strävar efter att förenkla sitt urval av fonder registrerade i Finland. Fusionerna och stadgeändringarna som fastställts av Finansinspektionen 15.8.2019 träder i kraft 21.11.2019 och gäller följande placeringsfonder:
 

ÖVERLÅTANDE PLACERINGSFOND ÖVERTAGANDE PLACERINGSFOND
Danske Invest Finland Samfundsaktie Danske Invest Finland Aktie
Danske Invest Finland Opportunities* Danske Invest Finland Dividend Plus
Danske Invest North America Enhanced Index* Danske Invest Nordamerika Aktie
Nytt namn: Danske Invest USA Equity Factors
Danske Invest Latin America Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie
Danske Invest Statsobligation Danske Invest Obligation
Danske Invest Samfundsobligation
Danske Invest Hållbart Värde Obligation Danske Invest Euro Företagslån
Danske Invest 2020 Danske Invest Kompass Ränta
Danske Invest Navigator Danske Invest Kompass 25
* Specialplaceringsfond

Avsikten med fusionen är att utöka fondernas genomsnittliga storlek genom att minska antalet fonder av mindre intresse för kunderna. På detta sätt vill vi uppnå en effektivare administration och portföljförvaltning.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga skattepåföljder för i Finland allmänt skattskyldiga fondandelsägarna.
 
I de övertagande fondernas stadgar görs i samband med fusionen tekniska ändringar på grund av lagstiftningen (UCITS IV, UCITS V och AIFMD). Utöver ändringarna till följd av lagstiftningen ändras i samband med fusionen det namn som framgår av stadgarna för fonden Danske Invest Nordamerika Aktie att bättre motsvara fondens investeringspolicy. Fondens namn är i fortsättningen Placeringsfond Danske Invest USA Equity Factors.

Fondens andelsägare har rätt att lösa in eller byta ut sina fondandelar utan bytes- eller uttagsavgift fram till onsdag 20.11.2019 före stopptiden enligt fondernas stadgar. Undantag utgör fonderna Danske Invest Latin America och Danske Invest North America Enhanced Index för vilka uppdraget ska lämnas senast tisdag 19.11.2019 före stopptiden enligt stadgarna. Inlösen och byte medför normala skattepåföljder. Efter fusionen tillämpas den övertagande fondens avgifter.

Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om fusionerna och stadgeändringarna också per brev och på sin webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.

De övertagande fondernas risker och egenskaper framgår mer ingående av fondernas stadgar och faktablad. Vi ber fondandelsägarna vänligen läsa stadgarna, faktabladen och prislistan, som finns att få på alla Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor, via Kundtjänsten på numret 0200 2570 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16 och på adressen www.danskeinvest.fi från 8.10.2019.
 
Danske Invest Fondbolag Ab
Styrelsen
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.