Del

Fusion av Danske Invest -fonder

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna.

Danske Invest Fondbolag Ab strävar efter att förenkla sitt urval av fonder registrerade i Finland. Fusionerna och stadgeändringarna som fastställts av Finansinspektionen träder i kraft 21.4.2017 och gäller följande placeringsfonder:

 

ÖVERLÅTANDE PLACERINGSFOND ÖVERTAGANDE PLACERINGSFOND
Danske Invest Arvo Russia Value Danske Invest Russia
Danske Invest Russia Small Cap Danske Invest Russia
Danske Invest Fastighet Danske Invest Europa Aktie
Danske Invest Nordic Opportunities Danske Invest Europa Aktie
Danske Invest Guldgris Danske Invest Kompass 75
Danske Invest Nordisk Små Företag Danske Invest Europa Småföretag
Danske Invest Finland Dividend Arvo Finland Value (I fortsättningen Danske Invest Finland Dividend Plus)


Avsikten med fusionen är att utöka fondernas genomsnittliga storlek genom att minska antalet fonder av mindre intresse för kunderna. På detta sätt vill vi uppnå en effektivare administration och portföljförvaltning.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna.
 
I de övertagande fondernas stadgar görs i samband med fusionen tekniska ändringar på grund av lagstiftningen. Utöver de ändringar som beror på lagstiftningen ändras stadgarna för fonden Arvo Finland Value på grund av ändringar i placeringsinriktningen och arvodena.
 
De viktigaste ändringarna:
 
  • Fondens namn ändras att bättre motsvara den justerade placeringsinriktningen. Fondens namn är i fortsättningen Placeringsfond Danske Invest Finland Dividend Plus.
  • 5 § gällande placeringen av fondens tillgångar ändras på så sätt att hänvisningen till värdebolag slopas. Fondens mer detaljerade placeringsinriktning framgår av fondens faktablad.
  • 10 § gällande ersättningar som ska betalas från fondens tillgångar ändras på så sätt att avsnitten om fastställande av det avkastningsbundna arvodet slopas. I fortsättningen får Fondbolaget som ersättning för sin verksamhet endast ett fast förvaltningsarvode, vars storlek framgår av fondernas prislista och som efter fusionen är 1,50 %.
 
Fondens andelsägare har rätt att lösa in eller byta ut sina fondandelar fram till torsdag 20.4.2017 kl. 13.00 utan bytes- eller inlösenarvode. Inlösen och byte medför normala skattepåföljder. I de överlåtande fonderna kan uppdrag inte längre lämnas efter torsdag 20.4.2017 kl. 13.00. I de övertagande fonderna kan uppdrag lämnas på normalt sätt. Efter fusionen tillämpas den övertagande fondens arvoden. Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om stadgeändringarna också per brev.
 
De övertagande fondernas risker och egenskaper framgår mer ingående av fondernas stadgar och faktablad. Vi ber Er vänligen läsa stadgarna, faktabladen och prislistan, som finns att få på alla Danske Banks och Danske Bank Private Bankings kontor, via Kundtjänsten på numret 0200 2570 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16 och på webbadressen www.danskeinvest.fi från 20.3.2017.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.