Del

Ändringar i stadgarna för Danske Invests placeringsfonder

Läs mer om ändringen av stadgarna för Danske Invests placeringsfonder

På ett möte den 9 december 2015 fattade styrelsen i Danske Invest Fondbolag Ab beslut om att ändra stadgarna för följande placeringsfonder:
 
– Placeringsfond Danske Invest Euro Företagslån 2)
– Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index, 1)
– Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield 2)
– Placeringsfond Danske Invest Europa Blandfonden 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Obligation 2)
– Placeringsfond Danske Invest Neutral 1)
– Placeringsfond Danske Invest Obligation 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Penningmarknad, 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Ränta 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Samfundsränta, 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Samfundsränta Plus 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Samfundsobligation 1) 2)
– Placeringsfond Danske Invest Statsobligation 1)
 
Finansinspektionen fastställde stadgeändringarna den 17 februari 2016. Stadgeändringarna börjar gälla den 28 april 2016. Enligt beslut ska stadgarna för de fonder som är markerade med 1) omfatta möjlighet att placera i kreditriskderivat (”credit default swap”) för att säkra fondens portfölj och effektivisera portföljförvaltningen.
 
Enligt beslut ska stadgarna för de fonder som är markerade med 2) preciseras så att kreditvärderingen för placerings objekt i varje fond i första hand ska bedömas utifrån kredit värderingen för de instrument som är föremål för placering, inte utifrån emittentens kreditvärdering som tidigare angetts i fondernas stadgor. Dessutom kan Fitchs kreditvärdering, som anges i varje fonds stadgar, framöver användas som kreditvärdering för varje fond vid sidan av Moody’s och Standard & Poors’ kreditvärderingar.
 
Utöver ovan nämnda ändringar har alla ovan angivna fonders stadgar uppdaterats med ändringarna i UCITS IV-direktivet och värdepappersmarknadslagen. Till följd av stadgeändringarna kommer inga större ändringar att göras i den förväntade avkastningen och riskprofi len för placeringsfonderna.
 
Ändringarna i placeringsfondernas stadgar förutsätter inga åtgärder från andelsägarna och har ingen inverkan på vare sig fondinnehavens värde eller fondernas placeringsinriktningar.
 
Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om stadgeändringarna dessutom med annonser i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 23.3.2016.
 
De nya stadgarna, som börjar gälla den 28 april 2016, finns att tillgå från och med den 23 mars 2016 på www.danskeinvest.fi , Danske Banks kontor och via Kundtjänst 0200 2570 må–fr kl. 9–16 (lna/msa).

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.