Del

Ändringar i fonden Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra placeringsinriktningen och stadgarna för fonden Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie. Ovan nämnda ändringar hänför sig till de ändringar som görs i placeringsinriktningen i syfte att uppnå en mer systematisk portföljförvaltning och för investerarna en mer lockande global aktiefond på tillväxtmarknaderna. Finansinspektionen har fastställt ändringen av stadgarna den 2 januari 2019. Stadgeändringarna träder i kraft den 9 april 2019.

I och med den nya placeringsinriktningen placerar fonden i fortsättningen på de nya aktiemarknaderna huvudsakligen genom direkta aktieplaceringar. Tidigare gjordes placeringar huvudsakligen genom andra fonder.

Punkt 5 § Placering av fondens tillgångar i fondens stadgar har preciserats i fråga om målmarknaderna för fondens placeringar och till punkten har fogats en begränsning, enligt vilken fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. I övrigt har i avsnittet gällande placeringen av tillgångarna ordalydelsen och ordningsföljden för begränsningarna ändrats att motsvara uppbyggnaden i stadgarna för de övriga aktiefonder som förvaltas av fondbolaget.

Utöver ovan nämnda ändringar har fondens stadgar uppdaterats med anledning av ändringar i lagstiftningen. Fondens arvoden är oförändrade.

Ändringarna ovan förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om ändringen av stadgarna också på sin webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.

De nya stadgarna som träder i kraft den 9 april 2019 finns från och med den 27 februari 2019 på adressen www.danskeinvest.fi och på Danske Banks kontor. De kan också beställas via Danske Banks kundtjänst på numret 0200 2000 mån–fre kl. 8–18 (lna/msa).

Danske Invest Fondbolag Ab

Styrelsen

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.