Del

Ändring av stadgarna för placeringfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

De nya stadgarna träder i kraft 3.4.2017. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida.

Styrelsen för Danske Invest Fondbolag Ab har 13.12.2016 beslutat att ändra stadgarna för fonden Danske Invest Hållbart Värde Aktie. Finansinspektionen har fastställt de ändrade stadgarna 25.1.2017 och de träder i kraft 3.4.2017.

Fondens förvaltningsarvode består i fortsättningen av ett fast och ett avkastningsbundet arvode. Det avkastningsbundna förvaltningsarvodet utgör 20 % av den avkastning som överstiger jämförelseindexet och den aktuella High Watermark-nivån. Det avkastningsbundna arvodet betalas till det bolag som ansvarar för fondens portföljförvaltning. MSCI World (TR)-indexet blir samtidigt fondens officiella jämförelseindex och fondens fasta förvaltningsarvode sänks från 1,60 % till 1,40 %.

Till de placeringsobjekt som tillåts enligt 5 § i fondens stadgar har fogats Participatory notes (P-notes). I fondens stadgar har dessutom gjorts tekniska ändringar som hänför sig till regleringen av placeringsfonder.

Fondens riskprofil förändras inte i och med ändringen av stadgarna. Den rekommenderade placeringstiden i fonden är oförändrad.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från fondandelsägarnas sida och de medför inga kostnader eller skattepåföljder för fondandelsägarna. Fondens andelsägare har rätt att lösa in eller byta ut sina fondandelar fram till den dag stadgarna träder i kraft utan bytes- eller inlösenarvode.
 
De nya stadgarna som träder i kraft 3.4.2017 finns att få på webbplatsen www.danskeinvest.fi, från Danske Banks kontor samt via Kundtjänsten på numret 0200 2570 må–fr kl. 9–16 (lna/msa).
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.