DelClose

Ändring av stadgarna för Danske Invest -fonderna

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har den 26 november 2019 beslutat att ändra stadgarna för samtliga fonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab. Finansinspektionen har fastställt änd-ringen av placeringsfondernas stadgar och de gemensamma stadgarna den 27 januari 2020. Danske Invest Fondbolag Ab har den 9 december 2019 delgett Finansinspektionen de ändringar som gäller specialplaceringsfondernas stadgar.

Ändringarna av placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar träder i kraft den 18 mars 2020.
 

Placeringsfonder
Danske Invest China Danske Invest Kompass Ränta
Danske Invest Euro Government Bond Index Danske Invest Kompass Aktie
Danske Invest Euro High Yield Danske Invest Ränta
Danske Invest Euro Företagslån Danske Invest MediLife
Danske Invest Europa Småföretag Danske Invest Neutral
Danske Invest Europa Aktie Danske Invest Obligation
Danske Invest Europa Dividend Danske Invest USA Equity Factors
Danske Invest Europa Blandfonden Danske Invest Russia
Danske Invest India Danske Invest Finland Småföretag
Danske Invest Eastern Europe Konvergens Danske Invest Finland Aktie
Danske Invest Japan Aktie Danske Invest Finland Dividend Plus
Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Danske Invest 2030
Danske Invest Hållbart Värde Aktie Danske Invest 2040
Danske Invest Kompass 25 Danske Invest Teknologi Index
Danske Invest Kompass 50 Danske Invest Samfundsränta
Danske Invest Kompass 75 Danske Invest Samfundsränta Plus
 
Specialplaceringsfonder
Danske Invest Eliksir Danske Invest Europe Enhanced Index
Danske Invest Emerging Markets Debt Danske Invest High Yield

De viktigaste stadgeändringarna:
  • Stadgarnas uppbyggnad ändras så att fondernas stadgar i fortsättningen utgörs av fondspecifika stadgar och fondernas gemensamma stadgar.
  • Systemet med ordinarie fondandelsägarstämma upphör.
  • Fysiska andelsbevis utfärdas inte längre över fondandelar.
  • Fondernas teckningsbegränsningar preciseras och fondbolaget ges rätt att lösa in andelsägarens fondandelar utan inlösenorder av andelsägaren i de situationer som fastställs separat i stadgarna.
 
Utöver ovannämnda ändringar har i stadgarna även gjorts flera andra preciserande ändringar samt ändringar av teknisk natur som baserar sig på ändrad lagstiftning. Fondernas arvoden och investeringspolicy är oförändrade.

Ändringarna ovan förutsätter inga åtgärder av andelsägarna. Danske Invest Fondbolag Ab informerar fondandelsägarna om ändringen av stadgarna också på sin webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.

De nya stadgarna som träder i kraft den 18 mars 2020 finns från och med den 18 februari 2020 att få på adressen www.danskeinvest.fi, på Danske Banks kontor och via Kundtjänsten på numret 0200 20109 måndag¿fredag kl. 8¿18 (lna/msa).

Danske Invest Fondbolag Ab
Styrelsen

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.