Kestävän kehityksen näkökohdat ovat luonnollinen osa sijoitustoimintaamme

Kestävässä sijoittamisessa on kyse järkevistä pitkän aikavälin sijoituksista. Se tarkoittaa, että analysoimme yritysten ja maiden kestävyysnäkökohtia samalla tavalla kuin analysoimme taloudellisia näkökohtia. Siten saamme paitsi paremman käsityksen sijoitusten kohteina olevista yrityksistä ja maista myös paremmat mahdollisuudet arvioida, onko jokin sijoitus houkutteleva vai ei.

Kestävyydellä arvoa asiakkaillemme

Ympäristötekijöitä ja sosiaalisia tekijöitä sekä hyvää hallintotapaa (ESG) kutsutaan ESG-tekijöiksi. Salkunhoitajamme sisällyttävät analyysiinsä ESG-tekijöitä, mikä antaa heille enemmän tietoja sijoituksen mahdollisuuksista saada aikaan hyviä tuottoja tulevaisuudessa perustuen kestävään kehitykseen. 

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)

Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 

Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n ”kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta” säädetyn asetuksen 8 artiklassa.


Pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen parissa

Rahastoillamme on erilaisia sijoitusstrategioita, ja ne sijoittavat eri yrityksiin ja eri maihin. Esimerkiksi on suuri ero siinä, millainen asema kestävällä kehityksellä on kehittyvien markkinoiden osakkeiden kannalta suhteessa pohjoismaisten yritysten yrityslainoihin, ja siinä, miten yritykset käsittelevät kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja toimialojen sisällä ja toimialojen välillä. Tästä syystä myös rahastoissa huomioidaan kestävään kehitykseen liittyvät seikat eri tavoin, jotta asiakkaan saama arvo olisi mahdollisimman suuri.

Työskentelemme järjestelmällisesti kestävyysriskien parissa

Keskitymme kestävyysriskien analysointiin ja vähentämiseen, jotta voimme huolehtia sijoituksistasi kokonaisvaltaisesti. Jos yritykset eivät hallinnoi kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja ja puutu niihin, se voi vaikuttaa kielteisesti voittoihin ja mahdolliseen tuottoosi. Tämän vuoksi analysoimme yritykset selvittääksemme esimerkiksi:

  • huomioiko yritys ilmastoseikat
  • noudattaako yritys ihmisoikeusvelvoitteita
  • onko yrityksen työntekijöillä hyvät olot
  • vahingoittaako yrityksen toiminta luonnon monimuotoisuutta
  • saastuttaako yrityksen toiminta vesiä
  • toimiiko yritys korruption torjumiseksi.

Näiden tietojen avulla voimme valita kestäviä ja vankkoja sijoituksia, joilla on mahdollisuus saada aikaan houkuttelevia tuottoja.  

 

Esimerkki: Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet


Ilmasto-ohjelma voi mahdollisesti vaikuttaa siihen, pystyykö yksittäinen yritys tuottamaan hyviä tuottoja vai ei. Näin ollen ympäristöystävällisyyden lisääminen on tärkeässä asemassa, kun valitsemme sijoituksia. Analysoimalla ilmastotekijät perusteellisesti voimme valita yritykset, joilla on parhaat valmiudet käsitellä ilmastoasioita ja omaksua ympäristöystävällisen kasvun mahdollisuudet. 
 
”Ilmasto: Sijoittamiseen liittyvä lähestymistapamme”-raportissa on esimerkkejä ilmastotyöstämme paperiteollisuudessa, energia- ja rahoitusaloilla, kupariteollisuudessa ja autoteollisuudessa. 
 
Lue raportti täältä


Analyysityökalut

Sijoitusneuvojamme käyttävät useita työkaluja liiketoiminnan kannalta kriittisten kestävän kehityksen seikkojen tunnistamiseen ja analysointiin, kun he pyrkivät valitsemaan hyviä sijoituksia.

Innovatiivinen analyysityökalu

Olemme yhteistyössä Danske Bankin kanssa kehittäneet erityisen ESG-analyysityökalun. Sen avulla voidaan arvioida vastuullisuuskysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen arvonkehitykseen ja tuottomahdollisuuksiin. Työkalun avulla sijoitusneuvojat voivat sisällyttää sijoituspäätöksiinsä kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja ja valita siten parhaat mahdolliset sijoitukset.

Lue lisää

Tehokas ESG-tietoalusta

Meillä on tietoalusta, joka sisältää yli 8 000 erilaista kestävään kehitykseen liittyvää datapistettä yrityksille ja maille. Alusta antaa sijoitusneuvojillemme perusteellisemman käsityksen ja lisää näkökulmia yritysten ja maiden kestävään kehitykseen liittyvästä työstä, ja he käyttävät kaikkia näitä tietoja sijoitusanalyyseissään ja sijoitusten valinnassa.

Lue lisää

Seulonta

Seulomme sijoituksia, jotta voimme havaita yritysten kohtaamat mahdolliset kestävyysriskit sekä havaita sijoitusmahdollisuuksia. Seulonnan avulla voidaan myös tunnistaa yrityksiä, jotka mahdollisesti rikkovat kansainvälisiä sääntöjä ja standardeja esimerkiksi ihmisoikeuksien osalta. 

Lue lisää

ESG-asiantuntijatiimi

ESG-asiantuntija- ja analyytikkotiimimme tukevat sijoitusneuvojiamme. Erikoistunut ESG-tiimi muun muassa auttaa salkunhoitajia analysoimaan yrityksiä ja maita sekä taloudellisesta että kestävän kehityksen näkökulmasta. 

ESG-koulutus

Salkunhoitajiamme koulutetaan jatkuvasti vahvistamaan osaamistaan ESG:n alueella. Siten varmistamme, että voimme jatkuvasti parantaa ja kehittää työtä, jossa kestävä kehitys sisällytetään sijoitustesi valintaan. Monet sijoitusneuvojistamme ovat esimerkiksi suorittaneet EFFFAS-koulutusohjelman ja saaneet ESG-analyytikon pätevyyden. 

Täältä voit lukea lisää siitä, miten kestävä kehitys sisällytetään rahastoihimme 


Lue lisää