DelClose

Kestävän tavoitteen mukaisesti kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto: Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite

Pitkään toimineen Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston nimi ja säännöt muuttuvat 12.4.2023. Rahastolla on jatkossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tukeva sijoitustavoite ja rahaston vastuullisuusluokitus muuttuu kestävän sijoittamisen rahastoksi.

ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat - Muutoksia säännöissä ja sijoituspolitiikassa (Uutinen 09.03.2023)

Rahasto keskittyy sijoitustoiminnassaan osakepoimintaan kehittyvillä markkinoilla. Rahastolla on jatkossa kaksoistavoite: mahdollisimman hyvän tuoton tavoittelu suhteessa riskiin sekä pyrkimys edistää positiivista kehitystä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä teemoissa. Sijoitussalkku on jatkossa aiempaa keskittyneempi salkun muodostuessa noin 40-60 yhtiön osakkeesta. Rahaston salkunhoito on tähänkin mennessä ollut aktiivista, mutta muutosten myötä ns. aktiiviriski eli vertailuindeksistä poikkeaminen tulee kasvamaan aiempaan nähden.

Rahastoa hoitaa jatkossakin Danske Bank Asset Managementin kokenut ja menestystä saavuttanut kehittyvien markkinoiden salkunhoitotiimi: Olga Karakozova, Antti Raappana, Ole Gotthardt ja Måns Beckeman. Salkunhoitajien tukena on kehittyvien markkinoiden kaupankäynnin toteutukseen keskittyvä tiimi sekä pohjoismaiden vahvimpiin kuuluva vastuullisen sijoittamisen tiimi. 

”Rahastossa keskitymme yritysvalintaan ja osakepoimintaan kehittyvillä markkinoilla. Omistamiemme yritysten on oman toimintansa kautta tuettava kestävää kehitystä. Tämä on hyvin keskeinen osa sijoitustoimintaamme jatkossa. Sijoitamme vain niihin yrityksiin, jotka ovat Danske Bankin kestävän sijoittamisen kehikon mukaan kestäviä sijoituksia ja arvioitu kestävän tavoitteen mukaisiksi sijoituskohteiksi. Tällaisen positiivisen valinnan lisäksi rahastossa on rajoituksia koskien yrityksiä, joihin emme voi sijoittaa. Aktiivinen omistajuus ja yritysten kanssa vuoropuhelu on niin ikään keskeinen osa toimintaamme”, kuvaa salkunhoitaja Antti Raappana sijoitustoiminnan painopisteitä.

Miksi kestävä kehitys on olennaista kehittyvillä markkinoilla?
YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals) on kehitetty, jotta valtiot voivat saavuttaa paremman ja kestävämmän tulevaisuuden meidän kaikkien kannalta. Kuitenkin saavutettu taso näiden mittaristojen perusteella vaihtelee kehittyvillä markkinoilla merkittävästi. Suurin osa maista on asettanut päämääräkseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen, mutta toisin kuin mihin olemme tottuneet Pohjoismaissa, hallitukset ja julkinen sektori kehittyvillä markkinoilla ovat riippuvaisempia yksityisen sektorin yrityksistä päämäärien tavoittamisessa. 

”Kehittyvien markkinoiden hallitukset tarvitsevat yksityisen sektorin osallistumista edetäkseen oikeaan suuntaan riittävällä tahdilla. Näiden maiden hallinnolla tai julkisella sektorilla ei ole taloudellista kapasiteettia saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Erotus tavoitteen ja saavutetun kehityksen välillä voi olla suuri ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden osalta, ja kehittyvien markkinoiden paikalliset yritykset voivat auttaa tämän eron kiinni kuromisessa”, perustelee salkunhoitaja Ole Gotthardt.

”Esimerkiksi pankkisektorin laajuus ja pankkipalveluiden saatavuus poikkeavat läntisten ja kehittyvien markkinoiden välillä. Meille pankkipalvelut ovat miltei itsestäänselvyys, mutta monet ihmiset ympäri maailman ovat vailla helppoa pääsyä tällaisiin palveluihin”, jatkaa Ole Gotthardt. 

Miten salkunhoitajat valitsevat osakkeet?
Salkunhoitotiimi keskittyy yrityskohtaiseen analyysiin valitakseen potentiaaliset ja lopulliset sijoituskohteet laajasta kehittyvien markkinoiden valikoimasta. Yritysanalyysissä huomioidaan perinteisen sijoituskohdetta arvioivan taloudellisen analyysin lisäksi myös yrityksen tuotteet ja palvelut suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

”Keskitymme tutkimaan yksittäisten yritysten tuottojen lähteitä. Mitkä ovat yrityksen tuotteet ja palvelut, ja ovatko ne kytköksissä yhden tai useamman kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen? On hyvin rohkaisevaa nähdä, kuinka moni yritys on ottanut kestävän kehityksen tavoitteet osaksi vuosikertomustaan, ja kuinka yritykset raportoivat omien toimiensa kestävää kehitystä tukevat vaikutukset tuotteidensa ja palvelujensa kautta. Odotamme tämän kehityssuunnan jatkavan kasvuaan kehittyvillä markkinoilla”, kertoo salkunhoitaja Olga Karakozova. 

Lue lisää Danske Investin rahastojen vastuullisuudesta:

Vastuulliset sijoitukset ovat tulevaisuuden sijoituksia (danskeinvest.fi)

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.