Aktiivinen omistajuus on tie positiiviseen muutokseen

Sijoittaessasi Danske Investin kautta, pystyt vaikuttamaan. Huolehdimme puolestasi sijoitustesi tuottopotentiaalista samalla edistäen myönteistä kehitystä yhteiskunnassa.

Harjoitamme aktiivista omistajuutta kolmella tavalla

Käymme vuoropuhelua yritysten johdon kanssa

Äänestämme yritysten yhtiökokouksissa

Teemme yhteistyötä muiden sijoittajien ja organisaatioiden kanssa


Danske Invest – vahva ääni kestävän kehityksen puolesta

Sijoittamalla rahastoihimme saat vahvan äänen kestävän kehityksen suhteen. Sen lisäksi, että sijoitamme puolestasi, sijoitamme myös satojen tuhansien muiden sijoittajien puolesta. Siksi meillä on vahva asema, josta pystymme vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne toimisivat vastuullisemmin. Äänemme tulee kuulluksi, koska edustamme usein merkittävää osaa yrityksen osakkeista tai joukkovelkakirjoista. Näin voimme vaikuttaa yrityksiin, jotta ne alentaisivat haitallisia ympäristövaikutuksia, lisäisivät hallitustensa moninaisuutta, vähentäisivät saasteita, loisivat työntekijöille turvalliset ja terveelliset olosuhteet, noudattaisivat ihmisoikeuksia ja torjuisivat korruptiota.Vuoropuhelun avulla voimme:

  • keskustella yritysten kestävyysriskeistä
  • vaikuttaa yrityksiin, jotta ne vastaisivat kestävyyshaasteisiin ja pyrkisivät ratkaisemaan ongelmia
  • saada yrityksistä enemmän tietoja ja valita parhaat mahdolliset sijoitukset näiden tietojen avulla
  • tukea yrityksiä kehittymään vastuullisesti ja osallistumaan kestävän yhteiskunnan luomiseen.

Lue lisää

Sijoittajana otamme vastuun

Me Danske Investissä edistämme myönteistä muutosta tehokkaimmin jatkamalla sijoituksia yrityksiin ja ottamalla vastuuta. Tästä syystä emme välttämättä luovu yrityksistä ja käännä niille selkäämme, jos eteen tulee haasteita. Sen sijaan käymme yritysten kanssa rakentavaa vuoropuhelua, jotta voimme painostaa niitä ja auttaa niitä ratkaisemaan haasteensa. Uskomme, että tämä on oikea tapa luoda todellista muutosta. 

Poissulkeminen viimeisenä keinona

Parannukset voivat viedä yrityksiltä jonkin aikaa. Tuemme niitä pitkällä aikavälillä aktiivisen vuoropuhelun kautta. Jos arvioimme, että yritys ei paranna tilannetta riittävästi ajan mittaan, eikä meillä ole muita keinoja kohdistaa painetta yrityksen johtoon, voimme luopua sijoituksesta, ottaa käyttöön kyseistä yritystä koskevan sijoitusrajoituksen ja asettaa kyseisen yrityksen sijoittamista koskevien rajoitusten luetteloomme.


Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Kun teemme sijoituksia puolestasi, meillä on mahdollisuus äänestää yritysten yhtiökokouksissa. Käytämme tätä oikeutta, jotta voimme varmistaa, että yritykset ottavat vastuullisuuskysymykset huomioon ja minimoivat kielteiset vaikutuksensa yhteiskuntaan. Äänestysalustallamme julkistamme, miten äänestämme ehdotuksista yhtiökokouksissa. Alustalle pääset tästä.
 

Äänestysohjeet

Äänestysohjeemme säätelevät sitä, miten äänestämme ehdotuksista yhtiökokouksissa. Ohjeissa käsitellään esimerkiksi sitä, miten äänestämme rahoitukseen liittyvistä asioista, hallituksen jäsenten palkkioista, pääomarakenteesta ja osakkeenomistajien oikeuksista. Lisäksi on useita ohjaavia periaatteita siitä, miten äänestämme kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien 
hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuus, sukupuolten moninaisuus, uusiutuvan energian käyttö, luonnon monimuotoisuus, vedensaanti ja puhtaanapito, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet, lapsityövoima ja korruption torjunta.
 
Katso äänestysohjeet
 


Vaikuttaminen yhteistyön avulla

Olemme mukana useissa sijoittajaorganisaatioissa ja -aloitteissa. Tämän jäsenyyden kautta pyrimme edistämään vastuullisen sijoittamisen kehittämistä sekä avoimuus- ja kestävyysstandardeja yrityksissä ja rahoitusmarkkinoilla. 
Tekemällä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa voimme vaikuttaa yrityksiin ja edistää positiivista muutosta vieläkin enemmän. Siten sijoituksesi auttavat painostamaan yrityksiä lisää, jotta ne esimerkiksi pienentäisivät ilmastovaikutuksiaan tai kunnioittaisivat ihmisoikeuksia.

Teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

 
Carbon Disclosure Project
Organisaatio kannustaa yrityksiä ja kaupunkeja julkaisemaan tietoja ilmastovaikutuksistaan. Sen tärkeimpänä tavoitteena on vähentää yritysten tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja lieventää ilmastonmuutoksen seurauksia. Keräämällä ja jakamalla tietoa kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastostrategioista organisaatio antaa sijoittajille mahdollisuuden lieventää sijoituksiin liittyviä ilmastoriskejä. 
Lue lisää organisaatiosta täältä.

Climate Action 100+
Climate Action 100+ on suuri sijoittajajohtoinen aloite, joka sitouttaa yrityksiä ilmasto-ohjelmaa koskevaan vuoropuheluun. Käymme yli 500 globaalin sijoittajan kanssa vuoropuhelua niiden yritysten kanssa, joiden hiilidioksidipäästöt ovat maailmanlaajuisesti suurimmat. Tarkoituksena on saada nämä yritykset vähentämään ilmastovaikutuksiaan Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisesti ja parantamaan raportointiaan hiilidioksidipäästöistä. Yhdistys käy vuoropuhelua öljy- ja kaasuteollisuuden, toimitus- ja kaivosalan, kuljetusalan, teollisuusyritysten ja kuluttaja-alan yritysten kanssa.
Lisätietoja organisaatiosta on täällä.

Montreal Carbon Pledge
Osana pyrkimystään lisätä ympäristöystävällisyyttä Danske Bank on allekirjoittanut Montreal Carbon Pledge -lupauksen. Tämä tarkoittaa, että raportoimme ESG-sijoitustuotteidemme hiilijalanjäljestä.
Lue lisää aloitteesta täältä.

Partnership for Carbon Accounting Financials
Danske Bank Asset Managementin kautta olemme jäsenenä globaalissa, rahoituslaitoksille tarkoitetussa Partnership for Carbon Accounting Financials -organisaatiossa. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön standardi sijoittamisen ja lainanantamisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen analysointia ja raportointia varten.
Lue lisää kumppanuudesta täältä.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Vastuullisen sijoittamisen käytäntömme on linjassa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UN PRI) kanssa. Kyseessä on YK:n tukema jäsenjärjestö, joka pyrkii selvittämään, miten ESG-tekijät vaikuttavat sijoittamiseen. Organisaatio tukee jäseniä kestävän kehityksen integroinnissa sijoitustoimintaan ja aktiivisessa omistajuudessa. Danske Bank on ollut UN PRI:n jäsen vuodesta 2010 ja sitoutunut organisaation kuuteen vastuullisen sijoittamisen periaatteeseen, jotka muodostavat työmme perustan vastuullisen sijoittamisen alalla. Raportoimme vuosittain UN PRI:lle prosesseistamme ja edistymisestämme kuuden periaatteen soveltamisessa vastuullista sijoittamista koskevaan työhömme.
Katso Danske Bank Asset Managementin UN PRI -luokitukset täältä (linkki käytännön ja raportoinnin alisivustoon) 
Lue kuudesta periaatteesta täältä.

Institutional Investors Group on Climate Change
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) keskittyy ilmastonmuutoksen vähentämiseen. Allianssissa on yli 250 jäsentä, ja sen missiona on mobilisoida pääomaa ympäristöystävällisyyden lisäämiseen sekä edistää vahvan yhteiskunnan luomista ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi. Tähän pyritään yhteistyöllä yritysten, poliitikkojen, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. IIGCC osallistuu sellaisten sääntelytoimien, sijoituskäytäntöjen ja yritysstrategioiden luomiseen, joilla puututaan ilmastonmuutokseen liittyviin pitkän aikavälin riskeihin ja mahdollisuuksiin.
Lue lisää IIGCC:stä täältä.

Sustainability Accounting Standards Board
Teemme yhteistyötä Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) kanssa hyödyntääksemme sen tietämystä ja osaamista liiketoiminnan kannalta kriittisten ESG-tekijöiden analysoinnissa. SASB:n tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan sijoittajille tärkeimmät ESG-tekijät, hallitsemaan niitä ja raportoimaan niistä. Kannustamme yrityksiä käyttämään SASB:n raportointimenetelmää, koska sen avulla sijoittajat voivat vertailla ESG-tulostaan muiden sijoittajien tulokseen. Tällaisten vertailujen tekeminen lisää avoimuutta keskeisissä ESG-kysymyksissä, mikä vahvistaa sijoittajien kykyä hallita kestävyysriskejä ja sisällyttää ESG-kriteerit sijoituspäätöksiin.
Lue lisää SASB:stä täältä.

Sustainable Investment Forum
Olemme Sustainable Investment Forumin (SIF) Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen sivukonttoreiden jäsen. SIF:n missiona on edistää tietämystä ja vaihtaa kokemuksia vastuullisesta sijoittamisesta sekä tarjota tähän alueeseen liittyviä analyyseja ja tietoja.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Olemme jäsenenä Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -aloitteessa. Sen puitteissa kehitetään tapoja, joilla yritykset voivat raportoida ilmastoon liittyvistä taloudellisista riskeistään sijoittajille, lainanantajille ja muille sidosryhmille. Uskomme, että TCFD:n suositukset auttavat yrityksiä ymmärtämään rahoitusyritysten tiedonsaantia koskevia tarpeita, jotta nämä yritykset pystyvät reagoimaan mahdollisiin ilmastosidonnaisiin taloudellisiin riskeihin. Samalla aloite kannustaa yrityksiä kertomaan ilmastoon liittyvistä asioista, jotka vastaavat sijoittajien tarpeita. Kannustamme yrityksiä raportoimaan ilmastoon liittyvistä riskeistä TCFD:n suositusten mukaisesti. Uskomme, että tämä auttaa yrityksiä etenemään ympäristöystävälliseen suuntaan ja tekemään toiminnastaan tulevaisuudenkestävää.
Lue lisää TCFD:stä täältä.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.