DelClose

Vastuullisuus on osa hyvää sijoitusta

Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Thomas H. Kjærgaard kertoo seuraavassa Danske Investin rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteista.

Millä perusteella luokittelette yrityksen vastuulliseksi sijoituskohteeksi?
Yrityksen tulee vähintään noudattaa YK:n laatimia yritystoiminnan kansainvälisiä ohjeita ja periaatteita. Niissä käsitellään esimerkiksi työolosuhteita ja ympäristökäytäntöjä. Lisäksi on olemassa useita toimialoja, joilla toimivia yrityksiä emme missään nimessä voi luokitella vastuullisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi rypälepommeja valmistavat yritykset.

Meillä vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu myös se, että yritys käyttää sijoittajien rahoja vastuullisesti ja pitää omistajien – eli osakkeenomistajien – edun jatkuvasti mielessä. Tällainen yritys esimerkiksi maksaa mahdollisesta ylijäämästä osinkoa sen sijaan, että se tekisi uusia, mahdollisesti kannattamattomia investointeja. Se ei myöskään maksa johdolle kohtuuttoman suuria palkkioita.

Miten varmistatte, että yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa?
Yrityksen täytyy noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, jotta Danske Invest -rahastot edes harkitsisivat sijoittamista siihen. Aloitteen kymmenen periaatetta liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja korruption ehkäisyyn. Maailmanlaajuisesti jo tuhannet yritykset ovat allekirjoittaneet nämä periaatteet. Käytämme apuna myös riippumattomia konsulttitoimistoja arvioidessamme, miten yritys noudattaa periaatteita.
 
YK:n periaatteet muodostavat sijoitustoimintamme perustan, mutta sen lisäksi tutkimme asiaa sektori- ja toimialatasolla ja arvioimme yksittäisiä yrityksiä suhteessa kyseisen sektorin ja toimialan standardeihin.

Laajensimme viime vuonna tätä strategiaa niin sanotulla ESG-analyysilla. ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social and Corporate Governance, ja sen avulla pisteytetään yritysten liiketoiminnan vastuullisuutta. Se antaa salkunhoitajalle mahdollisuuden arvioida, miten yritykset suhtautuvat ympäristöä, sosiaalisia kysymyksiä, kuten työntekijöiden oloja, ja johtajia koskeviin ongelmiin. Tarkoituksena on varmistaa, että sijoittajien rahoista huolehditaan mahdollisimman hyvin.

Miten toimitte, jos yrityksen vastuullisuus kehittyy kielteiseen suuntaan?
Yksittäisten yritysten pisteytyksiä päivitetään jatkuvasti ulkopuolisen konsulttitoimiston avulla. Aloitimme yhteistyön hollantilaisen Sustainalyticsin kanssa vuonna 2014. Yrityksen pistemäärän lasku on salkunhoitajalle merkki siitä, että yrityksen vastuullisuudessa on tapahtunut muutos. Hän voi silloin arvioida, onko muutoksella merkitystä sijoitukseen. Jos haluamme jatkaa kyseiseen yritykseen sijoittamista, aloitamme usein keskustelun yrityksen kanssa. Lisäksi pystymme vaikuttamaan yrityksen toimintaan käyttämällä äänioikeuttamme yhtiökokouksissa.

Suhtautumisemme vastuulliseen sijoittamiseen on muuttunut. Aiemmin se oli ensisijaisesti seulova ja pois sulkeva prosessi, mutta nykyään pyrimme seuraamaan yrityksiä aktiivisesti ja käymään niiden kanssa vuoropuhelua.

Jotkin yritykset ovat vastuullisten sijoituskohteiden listalla korkealla ja toiset taas matalammalla. Emme välttämättä sulje pois yrityksiä, jotka eivät noudata täydellisesti kaikkia YK:n ohjeita ja periaatteita, vaan käymme usein vuoropuhelua yrityksen kanssa ja pyrimme vaikuttamaan sen toimintaan siten, että se kehittyy vastuullisempaan suuntaan.
 
Yritykset kuuntelevat suuria sijoittajia, joilla on merkittäviä osakeomistuksia, ja Danske Invest on yleensä pohjoismaisten yritysten ja pienempien eurooppalaisten yritysten kannalta merkittävä sijoittaja.

Jos emme pysty vuoropuhelulla ja äänestyskäyttäytymisellämme ratkaisemaan mahdollisia vastuullisuuskäytäntöjemme vastaisia tilanteita, pohdimme tarkasti, kannattaako yritykseen sijoittaa.

Mitä osakesijoitusten vastuullisuus tarkoittaa sijoittajien kannalta?
Toimintamme perustuu ajatukseen siitä, että vastuullinen yritystoiminta pienentää sijoitukseen liittyvää riskiä. Toisin sanoen uskomme, että yrityksen riski joutua ongelmiin – ja kärsiä kurssitappioita – kasvaa, jos se ei toimi vastuullisesti.

Jos esimerkiksi öljyalan yritys ei ole huolehtinut tarvittavista turvatoimista, se altistuu arvostelulle, mutta sillä on myös tavanomaista suurempi onnettomuusriski. Se voi haitata yrityksen toimintaa ja heikentää sen osakkeen kurssia. Esimerkiksi öljy-yhtiö BP kärsi valtavia tappioita Meksikonlahden vuoden 2010 suuren öljyvuodon jälkeen.

Vastaavasti jos kaivosyhtiö ei ole toteuttanut riittäviä turvatoimia, kaivostyöläiset voivat onnettomuuden yhteydessä olla vaarassa jäädä loukkuun kaivokseen. Jos yritys ei kunnioita ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, se voi saada kielteistä julkisuutta, mikä puolestaan voi vaikuttaa yhtiön maineeseen ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden halukkuuteen olla tekemisissä sen kanssa.

Sijoittajavastuusta ajattelemme, että se parantaa loppujen lopuksi yrityksen tuottoa. Ottamalla sijoittajat huomioon ja pyrkimällä jatkuvasti huolehtimaan sijoittajien edusta yritys käyttää varojaan järkevästi. Jos yritys pitää jatkuvasti mielessä sijoittajien edun, riski rahojen käytöstä yrityksen kannalta heikosti kannattaviin, turhiin investointeihin pienenee.

Onko vastuullinen sijoittaminen muuttunut ajan mittaan?
Aiemmin puhuttiin ennen kaikkea eettisestä sijoittamisesta, jolla tarkoitettiin pikemminkin subjektiivisia asenteita esimerkiksi tupakka-, peli-, porno- ja aseteollisuuteen sijoittamista kohtaan. Yhteiskuntavastuu on uudempi käsite, joka on juurtunut käyttöön viimeisten 20 vuoden aikana. Siinä painotetaan ihmisoikeuksia, ympäristöä, korruption ehkäisyä ja työntekijöiden oikeuksia. Monet, Danske Invest mukaan lukien, puhuvat nykyään pelkästään vastuullisista sijoituksista, joka laajempana käsitteenä kattaa myös yritysten sijoittajavastuun.

Miten vastuullisten sijoitusten kysyntä näkyy?
Useimmat tavalliset sijoittajat ovat tyytyväisiä, kun sijoitukset täyttävät YK:n Global Compact -periaatteet. Monet institutionaaliset sijoittajat, kuten rahastot, etujärjestöt, eläkerahastot ja kunnat, asettavat kuitenkin monimutkaisempia ja tarkempia vastuullisuusvaatimuksia. Raportoimmekin asiakkaillemme yhä syvällisemmin ja yksityiskohtaisemmin.


Miten kysyntä on kehittynyt?
Vastuullista sijoittamista peräsivät vielä vuosikymmen sitten lähinnä kansalaisjärjestöt. Ruohonjuuritason organisaatiot halusivat kiinnittää huomiota esimerkiksi ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan. Nyt asiakaskysyntä on kasvanut paljon, ja monet institutionaaliset sijoittajat ovat hyvin tietoisia siitä, että niiden imagon vastaiset sijoitukset voivat johtaa kielteiseen julkisuuteen.
 
YK:n vaatimukset
YK on laatinut kymmenen periaatetta, joita vastuullisen yrityksen täytyy noudattaa. Periaatteet on esitetty YK:n Global Compact -aloitteessa.

IHMISOIKEUDET
Yritysten tulee
 

  • tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.
  • huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.
 
TYÖVOIMA
Yritysten tulee
 
  • kunnioittaa ja tukea työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä yhteisesti sovittuihin työehtoihin.
  • estää kaikenlainen pakkotyön käyttö.
  • kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä.
  • estää työvoiman syrjiminen.
 
YMPÄRISTÖ
Yritysten tulee
 
  • toimia ympäristöasioissa varovaisuusperiaatteen mukaisesti.
  • tukea aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
  • edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.
 
KORRUPTIO
Yritysten tulee
  • toimia kaikkia korruption muotoja vastaan.

Tämä artikkeli on julkaistu Investorview-lehden numerossa 1/2016

Tutustu Investorview-lehden nettiversioon

Lue Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston tarina tästä

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.