Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

ISIN: LU1916065078
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Vastuullisuuskatsaus

32,85

Osuuden arvo 20.03.2019

+0,01%

Tuotto 1 päivä

+0,03%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Saavuttaa inflaatiota suurempi euromääräinen tuotto (reaalituotto) 3–5 vuoden aikajaksolla. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa ensi sijassa investment grade -joukkolainoihin ympäri maailmaa, mukaan lukien kehittyvät markkinat, arvopaperisijoitusten tai muiden rahastojen kautta. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin.

Rahasto sijoittaa vähintään 50 prosenttia nettovarallisuudestaan joukkolainoihin (mukaan lukien inflaatioon sidotut valtionobligaatiot ja katetut joukkolainat) ja muihin velkainstrumentteihin sekä rahamarkkinainstrumentteihin.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia (johon kuuluu sekä strategista että taktista allokointia), jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä suojaamaan rahastoa inflaatiolta. Riskiä hajautetaan ja lievennetään eri omaisuuslajien osuuksia muuttamalla sekä johdannaisten avulla.

Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksiin. Vivutuksen arvioitu taso on 100–300 % ja vivutuksen arvioitu enimmäistaso: 550 %. Vivutus voi vahvistaa epäsuotuisten markkinaliikkeiden vaikutusta ja heikentää suotuisten markkinaliikkeiden vaikutusta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Salkunhoito

Søren Mose Nielsen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Economics)
Alan työkokemus vuosina: 12

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat edellisenä vuonna veloitettuihin kuluihin.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1916065078
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management Company
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Luxemburg
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 15.03.2019
  Markkinointilupa: Luxemburg
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Yhdistelmä
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 21.03.2019 57,07
  Osuuden arvo EUR per 20.03.2019 32,85
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.