ESG-rahastot

Kaikki Danske Investin sijoitusrahastot kuuluvat vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme piiriin. Tämä tarkoittaa, että kaikissa rahastoissa otetaan huomioon kestävyysriskit, eivätkä ne sijoita yrityksiin, joiden liiketoiminta liittyy hiileen, öljyhiekkaan, tupakkaan tai kiistanalaisiin aseisiin. Lue rajoituksista täällä.

 

ESG-rahastot

Rahastoja, jotka edistävät ympäristöolosuhteita tai sosiaalisia olosuhteita ja hyvää hallintotapaa, kutsutaan ESG-rahastoiksi. Näiden rahastojen avulla edistetään ESG-tekijöitä sijoittamalla esimerkiksi yrityksiin, jotka painottavat ilmastoon, työntekijöiden oloihin, monimuotoisuuteen tai korruption torjuntaan liittyviä asioita. Niiden avulla voidaan myös vaikuttaa aktiivisesti yrityksiin, jotta ne muuttaisivat toimintaansa kestävämpään suuntaan. Lisäksi voidaan pidättäytyä sijoittamasta yrityksiin, joilla on suuria ja haitallisia ilmastovaikutuksia.
 
ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).
 
Lue lisää ESG-rahastoista.


Miten rahastot voivat edistää ESG-tekijöitä?


Sijoituskohteiden valinnalla

Rahastot voivat edistää erilaisia ESG-tekijöitä rahastoon sisällytettävien sijoitusten valinnalla. Valintakriteerejä voivat olla esimerkiksi:

 • sijoittaminen yrityksiin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset, tai yrityksiin, jotka ovat pienentämässä hiilijalanjälkeään
 • sijoittaminen yrityksiin, joiden hallituksen sukupuolten moninaisuus on korkea
 • sijoittaminen yrityksiin, joiden tuotteet edistävät luonnon monimuotoisuutta, puhtaan juomaveden saantia tai materiaalien kierrätystä  
 • sijoittaminen maihin, joiden ESG-luokitukset ovat korkeat 
 • sijoittaminen yrityksiin, joiden työntekijäsuhteet ovat hyvät.


Vaikuttamalla yrityksiin

Rahastojen painopisteessä voi olla vaikuttaminen yritysten toimintaan ja sen parantaminen ja siten ESG:hen liittyvien tekijöiden edistäminen entisestään. Tämä onnistuu käymällä suoraa vuoropuhelua yhtiön johdon kanssa, äänestämällä yhtiöiden yhtiökokouksissa tai tekemällä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa. Rahastoissa voidaan esimerkiksi keskittyä parantamaan maiden ja yritysten tekemää työtä seuraavilla alueilla:
 • korruption ja lahjonnan torjunta
 • ilmastotaakan ja ympäristöolosuhteisiin kohdistuvien haittavaikutusten minimointi 
 • UN Global Compact -periaatteiden noudattaminen sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen
 • asianmukaisemman palkitsemisperiaatteiden luominen ylimmälle johdolle
 • sukupuolten moninaisuuden lisääminen johdossa


Pidättäytymällä sijoituksista joillain alueilla

Rahastot voivat pidättäytyä sijoituksista, jotka eivät edistä ESG-tekijöitä tai jotka suoriutuvat niiden osalta heikosti. Rahastot voivat esimerkiksi pidättäytyä sijoittamasta: 
 • yrityksiin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat toimialaan nähden suuret 
 • yrityksiin, joilla on fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiatoimintaa
 • maihin tai yrityksiin, joilla ihmisoikeuksiin liittyviä haasteita
 • yrityksiin, jotka vaikuttavat vahingollisesti luonnon monimuotoisuuteen
 • yrityksiin, joiden toiminta saastuttaa vesiä.


 

Raportointi kestävästä kehityksestä

ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla). Näihin rahastoihin kohdistuu erityisiä raportointivaatimuksia sen suhteen, miten ne toimivat ESG-tekijöiden edistämiseksi. Täältä voit lukea lisää siitä, miten raportoimme rahastoista.